Objednat se

Všeobecné podmínky pro masážní služby

1. Pojmy

Provozovatel portálu www.mojekorenizivota.com - Martina Mimrová,

se sídlem: U parku 492, 25242, Jesenice u Prahy, IČ 0675218,

tel. 774069053

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, objednávající si masérské služby nabízené provozovatelem.

Služby – masáže, fytoterapie, poradenství a další procedury, nabízené provozovatelem.

2. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.mojekorenizivota.com Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.mojekorenizivota.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Rozhodné právo a právní režim Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
4. Všeobecné obchodní podmínky

a) Termín návštěvy/objednání služeb:

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, či on-line prostřednictvím webového formuláře – www.moje-koreni-zivota.reenio.cz/cs/. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

b) Přeobjednání:

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

c) Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupny v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 5 min. před dohodnutým termínem.

d) Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

e) Absence zákazníka

V případě neomluvené nepřítomnosti či zpoždění více než 15 min., bude zákazníkovi účtována náhrada ve výši 50% z hodnoty masáže. Omluvu je nutno provést max. 24 hod. před domluveným termínem, při pozdější omluvě bude účtována náhrada ve výši 25% z hodnoty masáže.

f) Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v následujících případech:

I. zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění.

II. zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.

III. zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu.

IV. zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru.

V. zákazník se během objednávání masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem.

g) Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

I. během masáže u zákazníka objeví zjevné známky infekčních onemocnění.

II. během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či vlivu návykových látek.

III. během masáže u zákazníka objeví příznaky zdravotních problému.

IV. během masáže zákazník bude chovat nepřístojným způsobem.

h) Informovaný souhlas

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Zákazník svým podpisem vyjadřuje souhlas s provedením masáže a zároveň prohlašuje, že žádné okolnosti, které by mohly mít na provedení masáže vliv, nezamlčel. Zároveň je seznámen s tím, že negarantuji očekávaný efekt masáže.

i) Masáže osob do 18 let

V případě masáže dětí a mladistvých do 18 let je nutný doprovod a fyzická přítomnost jednoho ze zákonných zástupců.

j) Odchod ze studia

S ohledem na ostatní zákazníky je nutné opustit studio do 15 min. po skončení masáže.

k) Osobní věci

Studio není vybaveno trezorem a během masáže je uzavřeno, provozovatel tedy za osobní věci zákazníka před vykonáním masáže, ani po ní neručí.

l) Ceník

Ceník je k dispozici k nahlédnutí ve studiu a webových stránkách.

m) Cena služeb a platební podmínky

Ceny jsou uváděny v ceníku. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli v hotovosti, platební kartou ve studiu, nejpozději bezprostředně po jejím ukončení, či online platbou předem (Gopay nebo Stripe).

n) Reklamace služeb

I. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou a těmito VOP.

II. Nesplní-li provozovatel své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služeb řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od poskytnutí služby.

III. Při reklamaci služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s pochybení provozovatele při poskytnutí konkrétní služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě nedůvodné reklamace budou případné náklady na její projednání požadovány k úhradě po zákazníkovi.

5. Ostatní ujednání

a) Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

b) Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. číslo uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.

c) Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

d) Zákazník vyjadřuje vstupem do studia souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a dodržovat bezpečnostní pokyny maséra.

6. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 23.1.2020.

b) Platné znění těchto VOP je k nahlédnutí v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doméně provozovatele. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP, pokud je takto změněné současně zpřístupní jak v prostorách, tak na doméně provozovatele.